EDUQUEM ALS NOSTRES ALUMNES PERQUÈ PUGUIN ARRIBAR A LA UNIVERSITAT AMB EL MILLOR NIVELL DE FORMACIÓ POSSIBLE

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià  amb una trajectòria centenària. Va ser fundat l’any 1905 i actualment imparteix tots els nivells educatius compresos entre els 18 mesos i els 18 anys. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne.

El Col·legi Sant Josep va ser creat l’any 1905 per l’Orde dels Germans de Sant Gabriel. Amb el pas del temps la seva forma jurídica va evolucionar cap a una societat anònima i després cap a una cooperativa. Al 1979 els germans van marxar, però el centre va continuar mantenint el seu caràcter confessional. Finalment, l’any 1991 es va adoptar la seva actual figura jurídica de fundació, sota el del de Fundació de Cultura i Promoció Social. Actualment el seu Patronal el presideix el Sr. Josep Ferrer i Sala.

Impartim la totalitat de nivells educatius compresos entre els 18 mesos i els 18 anys. Per tant, tenim llar d’infants, educació primària, educació secundària i Batxillerat, amb un total de 1217 alumnes procedents tant de poblacions de l’Alt Penedès, com de les comarques del Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia.

wCol·legi Sant Josep - Article Vanguardia - Gener 2015

El segell d’identitat del nostre professorat és la plena consciència de la nostra tasca a realitzar. Per això valorem i portem a terme un treball en equip, un treball amb responsabilitat, amb motivació, amb il·lusió. Entenem que donant el millor d’un mateix, rebem el millor dels altres.

En un món global, en una societat interconnectada, on sembla que la cultura de l’esforç va perdent terreny a favor de la comoditat i la diversió, on des de la infantesa s’entra en contacte directe amb tota classe de tecnologies d’una manera natural i autònoma, on els mitjans audiovisuals i les xarxes socials s’han convertit en una espècie de sistema educatiu paral·lel informal, el qual, cada vegada més, entra en contradicció amb el sistema formal d’educació –diguem-li centres d’estudi-… des del Col·legi Sant Josep es continuarà lluitant per educar i ensenyar fent prevaldre la cultura del treball, l’esforç i l’interès per la feina ben feta, i per un ensenyament-aprenentatge significatiu amb tot l’ajut que calgui de les noves i futures tecnologies d’una manera eminentment pragmàtica, en la seva justa mesura, per tal que l’alumnat es vegi més motivat i els continguts, contextualitzats, dinàmics i canviants, es vegin amplificats. En aquest sentit, a l’Educació Infantil es disposa de tauletes sensibles per als aprenentatges individuals i una smart table interactiva, on poden treballar diversos alumnes alhora i col·laborar entre ells per aconseguir els objectius dels aprenentatges.  El que volem aconseguir és aportar nous processos digitals integrats a la metodologia quotidiana de l’aula. És un entorn lúdic que atén a les necessitats d’aprenentatge i als interessos i ritme dels nens i recolza el desenvolupament de les quatre capacitats que marca el currículum d’Educació Infantil. I a la resta de nivells educatius es disposa, in situ en totes les classes i aules, de les eines multimèdia i digitals interactives necessàries per al correcte desenvolupament dels ensenyaments tot fomentant l’estreta interrelació entre alumnat i professorat i el contacte directe amb les tecnologies del coneixement i aprenentatge d’una manera natural i autònoma.

Pretenem que els nostres alumnes puguin arribar a la universitat amb el millor nivell de formació possible. En aquest punt ens avalen dos indicadors, els resultats de les proves de Selectivitat, que en general estan en els primers llocs del rànquing de les notes de selectivitat de la zona d’influència i el fet que aproximadament un 85% dels nostres alumnes que aproven la selectivitat accedeixen a la universitat en la primera opció dels graus de manats.

 

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. Per això, al col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. Aquest projecte pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des dels 3 anys. Per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural. Per aquest motiu, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa amb un mètode interactiu i divertit. A P3, P4 i P5 treballem amb el mètode Phonix que facilita l’aprenentatge a l’hora de llegir i escriure a partir del coneixement fonològic (phonetics and phonological awareness) i, a més, introduïm als alumnes una matèria en anglès que anomenarem Learning about myself.

A Primària exposem els alumnes a mètodes alternatius d’aprenentatge de llengua i matèries específiques que s’allunyen de la classe de llengua estrangera tradicional i que se serveixen del principi bàsic de la classe bilingüe, com ara l’assignatura Science que s’imparteix en anglès. També fomentem les habilitats de comunicació oral mitjançant una gran varietat d’activitats de comunicació oral amb auxiliars de conversa, nois i noies nadius, anglesos o americans, que ofereixen una oportunitat per practicar diferents habilitats comunicatives en situacions reals: teatres, cançons, diàlegs, jocs, converses, etc. Així mateix, durant aquesta etapa també s’organitzen colònies en anglès.

En el marc de l’ESO, emprem una metodologia participativa i fem immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles, grups reduïts de conversa o grups de reforç, segons sigui pertinent en cada cas. A l’ESO, els alumnes tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, el francès.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació mitjançant la consolidació dels conceptes assolits en totes les etapes anteriors, l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate o Advanced.

 

La nostra escola ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment. Hem vist que tal com estan les coses avui en dia necessitem un sistema de gestió que en permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que ens hem posat a treballar en l’àmbit del que anomenem Projecte qualitat per aconseguir la certificació ISO 9001:2008 i a partir d’aquí continuar el camí cap a l’Excel·lència.

VANGUARDIA – 23/01/2014