El Departament d’Orientació Psicopedagògica és un servei d’atenció, assessorament i orientació als alumnes i llurs famílies sobre els processos d’aprenentatge i els relacionals, propis de cada edat, el qual està format per professionals del camp de la psicologia i la logopèdia i que té com a cap la Rosa Ma. Esteve Escofet (fcps.rosamaria.esteve@stjosep.com)

Aquest servei neix amb la inquietud d’atendre les necessitats psico-educatives del conjunt d’alumnes del col·legi. També ofereix al professorat els recursos i estratègies per ajudar-los en la seva tasca docent davant de situacions de millora en el procés d’aprenentatge dels seus alumnes.

QUÈ PRETENEM:

El Departament d’Orientació Psicopedagògica té com a objectiu atendre les necessitats psico-educatives del conjunt d’alumnes del col·legi així com assessorar i orientar al col·lectiu de professors i professores del centre en la seva tasca docent diària.

ÀMBITS:

Per dur a terme aquest servei, el Departament d’Orientació Psicopedagògica estableix tres àmbits d’actuació:

ÀMBIT PSICOPEDAGÒGIC i d’ORIENTACIÓ: amb el treball de suport a l’aula, el reforçament dels processos d’aprenentatge i l’exploració i diagnosi de les mancances i/o dificultats que presenten els alumnes en les diferents etapes del cicle escolar. Atenció a la diversitat. Adaptacions curriculars individualitzades. Treball dirigit obertament als alumnes de les etapes superiors (3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat), i de forma puntual per aquells alumnes i professors que així ho demanen. ANNA BORJA, ROSA Ma. ESTEVE i MONTSE URGELL.

ÀMBIT LOGOPÈDIC: amb el treball d’exploració, diagnosi i tractament amb els alumnes que presenten dificultats en la seva parla, pronuncia o alteracions en l’aparell fonedor. MONTSE FIGUERAS, ANNA ALEMANY i CÈLIA COLOMÉ.