El Departament és un mòdul organitzatiu d’assessorament i orientació que coordina els estudis polivalents, integradors i flexibles de les etapes d’ESO i Batxillerat. És el primer nivell organitzatiu pedagògic que es complementa amb els caps de Seminari (segon nivell) i coordina-integra les diverses funcions complexes de cada professor en la seva tasca educativa.

En el cas d’Educació Primària les diferents matèries i professors s’organitzen en Àrees on es coordinen les línies pedagògiques de cada conjunt d’assignatures al llarg de l’etapa.

D’altra banda, de manera transversal i donant servei a totes les etapes del Col·legi, el Departament d’Orientació Psicopedagògica és un servei d’atenció, assessorament i orientació als alumnes i llurs famílies sobre els processos d’aprenentatge i els relacionals, propis de cada edat, el qual està format per professionals del camp de la psicologia i la logopèdia. Aquest servei neix amb la inquietud d’atendre les necessitats psico-educatives del conjunt d’alumnes del col·legi. També ofereix al professorat els recursos i estratègies per ajudar-los en la seva tasca docent davant de situacions de millora en el procés d’aprenentatge dels seus alumnes. Aquest Departament té com a objectiu atendre les necessitats psico-educatives del conjunt d’alumnes del col·legi així com assessorar i orientar al col·lectiu de professors i professores del centre en la seva tasca docent diària. Per dur a terme aquest servei, el Departament d’Orientació Psicopedagògica estableix tres àmbits d’actuació: l’àmbit psicopedagògic, el d’orientació i el logopèdic.

Organització Departament Psicopedagògic 2022-23

Organització Pedagògica Infantil i Primària 2022-23

Organització Pedagògica ESO i Batxillerat 2022-23