SECCIÓ D’ESO al Col·legi Sant Josep

Cartell Etapa ESO

 

En acabar l’etapa, l’alumnat que l’hagi completat satisfactòriament té la possibilitat d’accedir al món laboral o bé de continuar estudis en la Formació Professional de grau Mitjà o en el Batxillerat.

L’educació Secundària Obligatòria es defineix com una etapa del sistema educatiu que ha de donar resposta a tots els nois i totes les noies fins als 16 anys, tot proporcionant-los una preparació que afavoreixi el procés maduratiu per tal que pugui desenvolupar-se al llarg de la seva vida en els diferents aspectes de llur personalitat.

Una de les principals mesures contingudes en el model educatiu de l’ESO és un currículum diversificat que preveu, a més dels continguts comuns per a tot l’alumnat, uns altres continguts optatius que l’estudiant anirà progressivament escollint amb el suport de l’orientació tutorial. Uns currrículums diversificats, adequats a les diferents necessitats individuals, han de permetre que tots els nois i les noies, en finalitzar l’etapa, hagin assolit amb èxit els objectius generals de l’etapa i hagin desenvolupat al màxim llurs possibilitats en els diferents aspectes personal, social, professional i acadèmic.

Els aprenentatges que els alumnes i les alumnes realitzen al llarg de l’Educació Secundària Obligatòria han de facilitar l’assoliment d’unes capacitats de caire general que, sense estar lligades a cap camp professional concret, permetran als joves de desenvolupar les seves tasques professionals segons les demandes del món laboral.

Per a aquesta etapa, el sistema educatiu preveu una sèrie de recursos que contribueixen a aquesta formació:

A través de l’acció tutorial, que considera com un dels seus objectius prioritaris l’orientació professional, per tal d’ajudar l’alumne a fer una elecció equilibradora del seu currículum per a estudis futurs i orientar-lo per ser un subjecte actiu i conscient en deixar la institució escolar.

A través de les matèries comunes, -en alguns casos desdoblades i fent agrupaments flexibles- que doten l’alumne d’una formació de caire general, imprescindible per a la seva incorporació a la vida activa. Aquestes matèries són construïdes sobre la base d’uns dissenys curriculars que inclouen, a més de continguts conceptuals, d’altres de procedimentals i actitudinals, que tenen una consideració prioritària en l’àmbit del món del treball.

A través de les matèries optatives i de modalitat, que permeten a l’alumne d’aprofundir coneixements o d’introduir-se a nous camps de saber. L’existència d’aquestes matèries té, d’altra banda, un paper fonamental en l’educació gradual per a la presa de decisions, ja que el seu caràcter optatiu implica que l’alumne/a participi en l’elaboració del seu propi currículum en funció de les seves capacitats i interessos.

A través dels treballs de síntesi i projectes de recerca, que ensenyen l’alumne a aplicar, en una situació nova, els coneixements adquirits, i que contribueixen a desenvolupar la capacitat d’organització, d’iniciativa de relació amb els altres, l’autonomia en l’elaboració de tasques i el sentit de la responsabilitat.

D’altra banda, hi ha en l’Etapa d’Educació Secundària noves exigències que adquireixen una importància fonamental, com és l’afavoriment del procés maduratiu de l’alumnat a fi de capacitar-lo per a les opcions posteriors que haurà de prendre: continuar els estudis o inserir-se en el món laboral. Així l’acció tutorial esdevé una peça clau que contribueix específicament al desenvolupament d’aquestes capacitats bàsiques.

Però no tan sols el tutor és responsable en la tasca orientadora. L’obertura del currículum fa que tot el professorat des de les diferents àrees contribueixi a l’orientació de l’alumnat. Aquesta orientació haurà de ser present al llarg de tot l’etapa.

L’orientació en aquest àmbit pretén contribuir a la formació integral de l’alumne com a persona, facilitant el seu autoconeixement actitudinal, propiciant l’acceptació de si mateix, orientant els seus interessos i col·laborant en el desenvolupament del seu criteri personal.

Normativa de convivència: Normativa de convivència 2023 (ESO-BAT)

Informació general Col·legi Sant Josep 2023-24

 

 COMIAT 4 D’ESO 2024

EQUIP HUMÀ