Quin és el criteri de la Direcció General de Tributs en relació als donatius que donen dret a les deduccions previstes a la Llei de Règim Fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge?

Considera la Direcció General de Tributs que els donatius realitzats a favor d’entitats acollides a la llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge donaran dret a practicar les deduccions previstes en aquesta norma, sempre que es tracti d’aportacions irrevocables, pures i simples, sense contraprestació, realitzades amb animus donandi. Així, en la mesura que les aportacions satisfetes siguin a canvi d’un “servei“, ja sigui d’ensenyamenttant, menjador, autocar, act. esportiva, etc., no són sinó la contraprestació pel dret a percebre diferents prestacions. Aquestes aportacions no donaran dret a practicar deduccions, en la mesura en què les prestacions a percebre desvirtuen l’ànim de liberalitat propi de les donacions.

Les famílies amb més de tres fills escolaritzats en el Col·legi tenen algun descompte en la quota a pagar?

A la reunió del Patronat de la Fundació de Cultura i Promoció Social del dia 21 de febrer de 2015, es va acordar que de cara als propers cursos s’apliqués una reducció de la quota d’ensenyament del 50% sobre la quota del 3r fill matriculat en el Centre. La quota a reduir serà la corresponent a un nivell concertat.

La missió del Col·legi Sant Josep

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a tothom que faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats formatives i culturals que complementin la seva formació integral.

L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home, de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil que creu en una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos en un món més just i fratern.

Com es defineix el Col·legi Sant Josep

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià amb una trajectòria centenària adherit al Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya. Va ser fundat l’any 1905 per l’Orde dels Germans de Sant Gabriel i actualment és regit per la Fundació de Cultura i Promoció Social. Imparteix tots els nivells educatius compresos entre els 18 mesos i els 18 anys, per tant, tenim llar d’infants, educació primària, educació secundària i batxillerat, amb un total d’uns 1225 alumnes procedents tant de poblacions de l’Alt Penedès, com de les comarques del Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia.

El Col·legi Sant Josep té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, amb una educació integral, plural i democràtica. El segell d’identitat del nostre professorat és la plena consciència de la nostra tasca a realitzar. Per això valorem i portem a terme un treball en equip, un treball amb responsabilitat, amb motivació, esforç i amb il·lusió. Entenem que donant el millor d’un mateix, rebem el millor dels altres. Pretenem que els nostres alumnes puguin arribar a aconseguir la màxima autonomia possible, tant en l’aspecte personal com acadèmic.

El COL·LEGI SANT JOSEP és un dels millors centres de Catalunya, el seu projecte educatiu i les qualificacions més altes d’accés a la Universitat els darrers anys ens avala. Fomentem una educació integral en valors de la persona. Som capdavanters amb un model pedagògic i tecnològic amb contínua evolució per tal de fer front als reptes globals que planteja el futur de la nostra societat.

Projecte de Qualitat ISO 9001:2015

El Col·legi Sant Josep ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment, per tal d’afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte de Qualitat per aconseguir la certificació ISO 9001:2015 i a partir d’aquí continuar el camí cap a l’Excel·lència.

Col·legi Sant Josep Cardioprotegit (DEA)

El Col·legi Sant Josep és pioner en formació del professorat en suport vital i ús de desfibril·lador DEA. Tot el professorat coneix les pràctiques bàsiques de ressucitació cardiopulmonar amb desfibril·lador extern automàtic i els protocols a seguir en cas d’haver d’assistir a qualsevol persona que es pugui trobar en una situació de parada cardio-respiratòria 

Innovació Tecnologies TIC-TAC

En un món global, on des de la infantesa s’entra en contacte directe amb tota classe de tecnologies d’una manera natural i autònoma, on els mitjans audiovisuals i les xarxes socials s’han convertit en una espècie de sistema educatiu paral·lel informal, des del Col·legi Sant Josep es continuarà lluitant per educar i ensenyar fent prevaldre la cultura del treball, l’esforç i l’interès per la feina ben feta.

Es pretén que l’ensenyament-aprenentatge sigui significatiu amb tot l’ajut que calgui de les actuals i futures tecnologies per tal d’aconseguir aportar nous processos digitals integrats a la metodologia quotidiana de l’aula, per tal que l’alumnat es vegi més motivat i els continguts, contextualitzats, dinàmics i canviants, es vegin amplificats.

Cal destacar que hi ha monitors digitals interactius en totes les classes, es fa ús de tauletes digitals i Smart Table a l’aula amb programacions digitals personalitzades si s’escau, s’accedeix a les aules d’informàtica dedicades, es disposa d’una aula de disseny assistit per ordinador (CAD) amb impressora 3D i els alumnes interaccionen amb la robòtica i llenguatges de programació des de P4 fins a l’ESO.

Conveni IQS

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’Institut Químic de Sarrià concedeix al Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia, el caràcter d’Escola vinculada a l’IQS. Això és el reconeixement de més de 35 anys d’anar-hi alumnes i treure’n un molt bon profit acadèmic.

L’IQS ofereix al Col·legi la possibilitat de vehicular les programacions de química del Col·legi a les exigències d’aquest centre mundialment reconegut en l’ensenyament de la química des de tots els àmbits, i els professors del Col·legi tenen l’opció de rebre assessorament per part de professors d’IQS. També es fomenta que els alumnes participin en activitats organitzades per IQS en les seves pròpies instal·lacions, tant pel que fa als laboratoris com a les sales multimèdia, que puguin fer ús de la biblioteca d’IQS i del seu servei de préstec i tinguin un tracte preferent en el procés d’admissió d’IQS.

Projecte Multilingüe

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, francès o alemany. D’altra banda, a l’Educació Infantil s’introdueix l’aprenentatge del xinès, que tindrà continuïtat a Primària com a activitat extraescolar i curricular, com a eina per potenciar la creativitat i el desenvolupament de la capacitat fonètica per tal de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües.

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P2 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes una hora setmanal en grups reduïts, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del currículum en totes les etapes, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en anglès, colònies, etc. per tal d’accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate (B2) – Advanced (C1) o bé l’Oxford Test of English.

Al Col·legi Sant Josep apostem per un model multilingüe perquè creiem que les llengües són portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P2 i, per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural.

A l’Educació Infantil, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P2 amb el mètode Phonix , interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé. A partir de P3 s’introdueix la matèria de Learning about myself en anglès, així com la introducció del xinès, fins a P5, amb continuïtat a Primària com a extraescolar i activitat curricular. A l’Educació primària, a part de fomentar la comunicació oral amb l’speaking juntament amb els auxiliars nadius de conversa, en tots els cursos de Primària s’imparteix l’assignatura de Science (3h/set.) en anglès. D’altra banda, també s’ofereixen activitats extraescolars com el teatre en anglès, i algunes colònies també. I el xinés té continuïtat ens els primers cursos de Primària.

En el marc de l’ESO, es pretén consolidar millor els continguts i potenciar la part de comunicació oral a partir d’una metodologia participativa gràcies a l’hora setmanal d’speaking amb els auxiliars nadius de conversa. Es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles o grups reduïts. A 1r i 2n d’ESO en forma de projecte interdisciplinari també s’imparteix en anglès la matèria de Project (3h/set.). I a 3r d’ESO es fan tres hores setmanals de Servei comunitari en anglès. A part, els alumnes d’ESO poden escollir entre fer francès o alemany, amb continuïtat durant l’etapa.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació amb l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate (B2) – Advanced (C1) o bé l’Oxford Test of English.

Per què nosaltres?

Nivells educatius entre 4 mesos (P0) i 18 anys (2n Batxillerat).

Professorat amb experiència contrastada.

Projecte sòlid en valors, amb trajectòria centenària [1905-2022].

Entre el 95-100% d’aprovats a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i a les proves PAU.

Col·legi concertat fins a l’ESO i privat en el Batxillerat adherit a la FECC.

Oferim contracte de compromís educatiu i projecte de Qualitat ISO 9001:2015.

Col·legi Cardioprotegit (DEA). Innovació en tecnologies TIC-TAC.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Atenció diversitat i ritmes de treball amb grups reduïts, flexibles i desdoblaments.

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.

Projecte multilingüe (Català, castellà i anglès. Xinès a Infantil i Primària, francès o alemany a l’ESO).

Auxiliars nadius de conversa en anglès des de P3 fins a 2n de Batxillerat (hora setmanal).

Conveni amb l’IQS, amb caràcter d’escola vinculada.

Coveni amb Universitat d’Oxford per ser Centre Examinador Oficial (Oxford Test Of English).

Serveis complementaris

Servei de menjador amb cuina pròpia (800 menús diaris).

Servei d’acollida matí (7.45h-9h) i tarda (17h-19.15h).

Servei de venda de llibres escolars, roba esportiva, sala d’estudi i biblioteca.

Servei de transport escolar (Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia).

Activitats extraescolars esportives, teatre, dansa, escacs, xinès, patinatge, dibuix, guitarra, robòtica…

Escola d’Hoquei i escola d’Idiomes. Esplai en anglès al juliol i estades internacionals.