Quin és el criteri de la Direcció General de Tributs en relació als donatius que donen dret a les deduccions previstes a la Llei de Règim Fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge?

Considera la Direcció General de Tributs que els donatius realitzats a favor d’entitats acollides a la llei de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge donaran dret a practicar les deduccions previstes en aquesta norma, sempre que es tracti d’aportacions irrevocables, pures i simples, sense contraprestació, realitzades amb animus donandi. Així, en la mesura que les aportacions satisfetes siguin a canvi d’un “servei“, ja sigui d’ensenyamenttant, menjador, autocar, act. esportiva, etc., no són sinó la contraprestació pel dret a percebre diferents prestacions. Aquestes aportacions no donaran dret a practicar deduccions, en la mesura en què les prestacions a percebre desvirtuen l’ànim de liberalitat propi de les donacions.

Les famílies amb més de tres fills escolaritzats en el Col·legi tenen algun descompte en la quota a pagar?

El Patronat de la Fundació de Cultura i Promoció Social va acordar que de cara als propers cursos s’apliqués una reducció de la quota d’ensenyament del 50% sobre la quota del 3r fill matriculat en el Centre. La quota a reduir serà la corresponent a un nivell concertat.

La missió del Col·legi Sant Josep

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a tothom que faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats formatives i culturals que complementin la seva formació integral.

L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home, de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil que creu en una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos en un món més just i fratern.

Com es defineix el Col·legi Sant Josep

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià amb una trajectòria centenària adherit al Secretariat de l’Escola Cristiana de Catalunya. Va ser fundat l’any 1905 per l’Orde dels Germans de Sant Gabriel i actualment és regit per la Fundació de Cultura i Promoció Social. Imparteix tots els nivells educatius compresos entre els 4 mesos i els 18 anys, des de Llar d’Infants fins a Batxillerat (totes les modalitats), amb un total d’uns 1100 alumnes de l’Alt i Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Anoia.

Tenim per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i al creixement personal de cada alumne, amb una educació integral en valors, plural i democràtica. Som un dels millors centres de Catalunya, el seu projecte educatiu i les qualificacions més altes d’accés a la Universitat els darrers anys ens avala. Som capdavanters amb un model pedagògic i tecnològic amb contínua evolució per fer front als reptes globals que planteja el futur de la nostra societat, amb responsabilitat i capacitat crítica. Formem persones amb mentalitat oberta i motivades per saber i per aprendre a prendre, amb autonomia i amb plenes habilitats comunicatives en el marc d’un model plurilingüe.

Projecte de Qualitat ISO 9001:2015

El Col·legi Sant Josep ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment, per tal d’afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte de Qualitat, i un cop ja hem aconseguit la certificació ISO 9001:2015, continuarem el camí cap a l’Excel·lència.

Col·legi Sant Josep Cardioprotegit (DEA)

El Col·legi Sant Josep és pioner en formació del professorat en suport vital i ús de desfibril·lador DEA. Tot el professorat coneix les pràctiques bàsiques de ressucitació cardiopulmonar amb desfibril·lador extern automàtic i els protocols a seguir en cas d’haver d’assistir a qualsevol persona que es pugui trobar en una situació de parada cardio-respiratòria 

Innovació Tecnologies TIC-TAC

Monitors digitals interactius a totes les classes, ús de tauletes digitals amb programacions digitals personalitzades, aules d’informàtica dedicades, aula de disseny assistit per ordinador (CAD) amb impressora 3D i es treballen els Recursos Tecnològics Aplicats (RTA) amb ajuda de la robòtica des d’Infantil a l’ESO i dels llenguatges de programació.

Conveni IQS

En mèrit a la formació rebuda pels seus alumnes, l’Institut Químic de Sarrià concedeix al Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia, el caràcter d’Escola vinculada a l’IQS. Això és el reconeixement de més de 35 anys d’anar-hi alumnes i treure’n un molt bon profit acadèmic.

L’IQS ofereix al Col·legi la possibilitat de vehicular les programacions de química del Col·legi a les exigències d’aquest centre mundialment reconegut en l’ensenyament de la química des de tots els àmbits, i els professors del Col·legi tenen l’opció de rebre assessorament per part de professors d’IQS. També es fomenta que els alumnes participin en activitats organitzades per IQS en les seves pròpies instal·lacions, tant pel que fa als laboratoris com a les sales multimèdia, que puguin fer ús de la biblioteca d’IQS i del seu servei de préstec i tinguin un tracte preferent en el procés d’admissió d’IQS.

Projecte Multilingüe

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, francès o alemany. D’altra banda, a l’Educació Infantil s’introdueix l’aprenentatge del xinès, que té continuïtat a Primària com a activitat extraescolar i curricular, com a eina per potenciar la creativitat i el desenvolupament de la capacitat fonètica per tal de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües.

Pel que fa a l’anglès, des de I1 fins a 2n de Batxillerat, es té la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes una hora setmanal en grups reduïts, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del currículum en totes les etapes, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en anglès, colònies, etc. per tal d’accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate (B2) – Advanced (C1) o bé l’Oxford Test of English.

Per què nosaltres?

Nivells educatius entre 4 mesos (I0) i 18 anys (2n Batxillerat).

Professorat amb experiència contrastada.

Projecte sòlid en valors, amb trajectòria centenària [1905-2024].

Entre el 95-100% d’aprovats a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i a les proves PAU.

Col·legi concertat fins a l’ESO i privat en el Batxillerat adherit a la FECC.

Oferim contracte de compromís educatiu i projecte de Qualitat ISO 9001:2015.

Col·legi Cardioprotegit (DEA). Innovació en tecnologies TIC-TAC.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Atenció diversitat i ritmes de treball amb grups reduïts, flexibles i desdoblaments.

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.

Projecte multilingüe (català, castellà i anglès. Xinès a Infantil i Primària, francès o alemany a l’ESO).

Auxiliars nadius de conversa en anglès des de I3 fins a 2n de Batxillerat (hora setmanal).

Conveni amb l’IQS, amb caràcter d’escola vinculada.

Coveni amb Universitat d’Oxford per ser Centre Examinador Oficial (Oxford Test Of English).

Serveis complementaris

Servei de menjador amb cuina pròpia.

Servei d’acollida matí (7.45h-9h) i tarda (17h-19.15h).

Servei de venda de llibres escolars, roba esportiva, sala d’estudi i biblioteca.

Servei de transport escolar (Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Baix Llobregat i Anoia).

Activitats extraescolars: Psicomotricitat, multiesports, taekwondo, patinatge artístic, escola d’hoquei, escacs, guitarra, juguem cantant, dibuix artístic, teatre, cuina, robòtica, anglès, xinès, educació emocional, l’aventura de llegir, aprendre a estudiar.

Escola d’Hoquei i escola d’Idiomes. Esplai en anglès al juliol i estades internacionals. 

Aspectes pedagògics generals

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Potenciació des d’Infantil del treball cooperatiu i per projectes mitjançant l’experimentació.

Seguiment psicopedagògic i acadèmic individualitzat i atenció de logopeda.

Atenció tutorial personalitzada de l’alumnat i interrelació permanent amb les famílies.

Auxiliars nadius de conversa en anglès (tots els nivells), i una matèria en anglès (primària i eso).

Servei de menjador amb cuina pròpia

El Col·legi Sant Josep disposa de servei diari de menjador amb cuina pròpia per a tots aquells alumnes des de I0 fins a 2n de Batxillerat que necessiten utilitzar-lo.  Aquest servei de cuina és gestionat per l’empresa “Àgora Col·lectivitats”, que s’encarrega de cuinar i servir (de 8 del matí a 14h. del migdia) uns 700 menús diaris.

Es treballa per tal d’oferir als alumnes la màxima qualitat dietètica en la programació dels menús mensuals. Actualment, s’ofereix un menú per als alumnes de Llar (triturat i basal, ambdós sense sal), d’Infantil (també sense sal) i un altre per a la resta d’alumnes fins a Batxillerat. També es disposa de menús sense ou, sense lactosa, sense gluten i sense peix, a més del menú de dieta, per a aquells alumnes que ho requereixin puntualment.

Plaques fotovoltàiques

Instal·lació de 100 panells fotovoltaics que generaran uns 65 MW·h anuals. A banda de la generació d’energia verda i sostenible, la instal·lació complirà també la funció didàctica de mostrar als alumnes el funcionament i la utilitat d’aquestes instal·lacions de generació d’energia no contaminant. Suposarà un estalvi anual del voltant d’un 65% en el consum d’energia no renovable i la reducció de l’emissió de 15,93 tones de diòxid de carboni cada any.

Projecte de cobertura del pati de Primària

El projecte de remodelació del pati d’Educació Primària, afectarà a una superfície total de 1750 m2. Amb la cobertura del pati, es crearan nous equipaments educatius, una sala polivalent, la remodelació integral de la cuina del Col·legi, un espai més ampli per al menjador escolar i nous espais d’esbarjo.