SECCIÓ DE BATXILLERAT al Col·legi Sant Josep

Cartell Etapa Batxillerat

Es formen persones tot fomentant la seva maduració intel·lectual i humana i facilitant el seu contacte amb el nostre patrimoni cultural, així com amb els diferents sabers, de manera global i contextualitzada.

Aquesta etapa (entre els 16 i els 18 anys) no ha de convertir-se en la via d’accés a un únic món, la Universitat, sinó que ha de permetre desenvolupar també allò que cal per incorporar-se a la vida activa o bé als estudis de formació professional específica.

El procés educatiu integral del Col·legi Sant Josep està regit pel document que fa referència a la seva línia educativa, i el batxillerat n’és l’últim esglaó. Es consideren fonamentals els següents criteris: (i) l‘alumnat és el centre de la tasca educativa i el protagonista de la seva pròpia educació; (ii) el Col·legi Sant Josep és un “centre d’educació” i no de simple transmissió d’informació.

Tot el professorat és, sobretot, educador i orientador, la relació professorat-alumnat és l’eix de referència idoni de l’activitat acadèmica.

Es tracta, d’orientar, de transmetre, i d’impartir a l’alumnat unes idees bàsiques i coneixement científics i humans, des d’una base tècnica: els mitjans actuals educatius per una formació – informació del futur.

En resum, els estudis del batxillerat són polivalents, integradors, flexibles i orientadors, i pretenen garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant, com ara la maduració intel·lectual i humana, l’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la civilització actual -Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art-, l’adquisició d’una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per la vida laboral.

Cal tenir en compte que la família i l’entorn social de cada alumne és part necessària i imprescindible per poder arribar a aconseguir els objectius generals d’aquesta etapa:

Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i emprar les recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics adequats al tipus de missatge volgut.

Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys una llengua estrangera, l’anglès.

Desenvolupar i consolidar la sensibilitat literària i artística com a font de formació i enriquiment cultural.

Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada i aplicar-los a l’explicació i/o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.

Utilitzar el bagatge de continguts culturals adquirits per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en la societat actual.

Aprofundir en el coneixement de les característiques naturals, culturals, històriques, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya.

Tenir una visió integrada de les diferents àrees del saber i ser capaç de transferir, d’un camp a l’altre, l’experiència cultural adquirida.

Tenir constància en el treball, confiança en les pròpies possibilitats i iniciativa a l’hora de resoldre nous problemes i aplicar els continguts apresos a la realització de treballs de recerca, tant individuals com en equip.

Recórrer a les fonts de documentació adequades per obtenir la formació, organitzar la pròpia feina, perseverar en l’esforç i ser crític amb els resultats obtinguts

Formular judicis independents que assegurin la pròpia autonomia, respectant i essent tolerant amb les opinions que manifestin altres membres de la comunitat.

Valorar positivament i respectar el patrimoni natural i cultural de l’entorn comunitari.

Participar de manera responsable i solidària en el desenvolupament i millora del propi entorn social.

Desenvolupar-se harmònicament les capacitats físiques i psíquiques i uns hàbits de vida saludables.

Orientar-se professionalment i acadèmica, tot valorant les pròpies capacitats en relació als propis interessos i les possibilitats d’una posterior inserció en el món del treball.

Adoptar actituds de solidaritat i tolerància per superar tot tipus de discriminacions i prejudicis.

Normativa de convivència: Normativa de convivència 2023 (ESO-BAT)

Informació general Col·legi Sant Josep 2023-24

DISTINCIONS PAU 2024 9.0

 

LLIURAMENT D’ORLES 2024

EQUIP HUMÀ