SECCIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL

I GUARDERIA-LLAR al Col·legi Sant Josep

DÍPTIC LA LLAR D’INFANTS 2024

Circular servei acollida 2024-2025

DÍPTIC EDUCACIÓ INFANTIL 2024

Cartell Etapa Llar Infants

wAula P0-2

Cartell Etapa Educació Infantil

Cada vegada són més les famílies que decideixen que el seus infants iniciïn aquesta etapa a una edat més primerenca. És un fet que els pares i les mares, en gran majoria, treballen i els avis i les àvies també, llavors es tendeix a optar pel col·legi com a recurs per a acollir les necessitats d’aquests nens i nenes. Però realment a quines necessitats ens referim? Necessitat de ser i sentir-se estimat i valorat com a persona.

1.- Necessitat d’expressar-se mitjançant tots els llenguatges.

2.- Necessitat d’adquirir uns hàbits que el condueixin a una autonomia personal.

3.- Necessitat d’experimentar, manipular, ampliant els seus coneixements previs.

4.- Necessitat de socialització, doncs mantindrà relació amb els seus iguals amb els conflictes que, en aquestes edats, això comporta.

5.- Necessitats de…

Tot això i més és el que el nen ha de trobar dins d’un centre d’Educació Infantil, com el nostre. Els pares i mares són els primers educadors, cap sentiment supera l’estimació que els fills senten per ells i per això, quan arriben a casa estan a la millor escola del món i cal continuar acollint les seves necessitats.

Dins de l’amplitud de la Línia Educativa del Col·legi, es fa referència als aspectes que per l’edat dels nostres alumnes es considera més adients: (i) Educació integradora de la personalitat; (ii) Educació social compromesa; (iii) Promoció de valors; (iv) Educació més enllà de l’aula.

El seu món encara és molt reduït, “la família”, i ara, cal que s’integri en un de nou, “el col·legi”. L’entrada a l’escola el porta a conèixer adults i companys, a adaptar-se i integrar-se com a persona, a buscar el seu lloc entre els seus iguals amb totes les vivències conflictives o no que això implica. Haurà d’assumir unes normes, que li costaran més o menys, però que li seran necessàries i a la vegada l’ajudaran a sentir-se segur.

Utilitzarà diferents formes d’expressió i l’hem d’ajudar a superar-se. A evolucionar del gargot al dibuix significatiu, d’un caminar insegur a ser capaços d’expressar amb el seu cos emocions i sentiments, de les primeres paraules a la frase i aprofitant la seva curiositat, el farem adonar del món que l’envolta. Li fomentarem el respecte per la natura, els animals i les persones, per la cultura de Catalunya, el nostre folklore i les nostres costums mitjançant cançons, festes, sortides, excursions i d’altres, utilitzant el català com a llengua vehicular, amb cada vegada més una forta presència de l’anglès.

En les Unitats de Programació hi són presents activitats encarades a educar actituds i valors de respecte, la consciència per la tolerància, la no violència i la cooperació, fomentant el treball en equip, l’intercanvi d’informació entre ells partint dels seus coneixements previs i intentant afavorir la seva autoestima com a base d’un bon aprenentatge, sent la mestra en tot moment, l’element d’ajuda i el seu suport.

És l’etapa d’Educació Infantil on es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals del nens. Comencen a obtenir la noció de pròpia identitat, adquireixen les primeres nocions que faran viable una interrelació social.

Per a satisfer les necessitats bàsiques, tant biològiques, psicològiques, afectives, intel·lectuals, lúdiques i socials dels infants, seguirem els següents objectius generals:

1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.

2.- Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment de maduració i, anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

3.- Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració amb el grup social.

4.- Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte, identificant característiques i propietats significatives dels elements que el conformen i, apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients amb la seva edat.

5.- Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.

6.- Establir relacions entre els objectes aplicant-hi les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l’espai i, a partir de les pròpies vivències, una representació mental del temps.

7.- Representar i evocar els aspectes de la realitat viscuda coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.

8.- Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

9.- Conèixer mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques, els signes d’identitat propis de Catalunya, i alguns de la resta del món.

Però tots aquests objectius no poden implicar només al Col·legi, la relació alumne-mestra ha d’ampliar-se a les Famílies. Aquesta tasca l’hem de realitzar junts, amb una complicitat ben entesa fruit d’una bona relació. El seu aprenentatge ha d’estar bàsicament relacionat amb el seu desenvolupament maduratiu i afectiu. Els nens seran els primers beneficiaris però vosaltres com a pares i mares i nosaltres com a educadors també en gaudirem.

Normativa de la Llar d’Infants: Normativa de convivència 2023 (LLAR)

Normativa d’Educació Infantil: Normativa de convivència 2023 (INF)

 

 

GRADUACIÓ I5 2024

FESTIVAL I3-I4 FI DE CURS 2024

 

w003

w001

w002 w004

w005

w006

w007

wP1

w010

wP2

Infantil-angles2

infantil-xines

infantil-rta2

infantil-angles1

wIMG_7031

wIMG_6754

Informació general Col·legi Sant Josep 23-24

EQUIP HUMÀ