POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el titular de la web és El Col·legi Sant Josep, amb domicili a c/ Germans Sant Gabriel, 2, amb número de CIF: G59903047, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 602. El correu electrònic de contacte és fcps.stjosep@stjosep.com, amb telèfon 938183410, i amb autorització administrativa 08027331.

2.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i l’art. 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties dels Drets Digitals (LOPDGDD) us informem de:

2.1.- Identificació del Responsable del Tractament

El responsable del tractament és el Col·legi Sant Josep, amb les dades de contacte que consten a l’apartat 1 d’aquest avís.

2.2.- Delegat de Protecció de Dades

En compliment de l’art.34 de la LOPDGDD el Col·legi Sant Josep ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades a qui podeu dirigir totes les incidències o dubtes en matèria de protecció de dades.

Les seves dades de contacte són:  fcps.proteccio.dades@stjosep.com

2.3.- Finalitats de tractament i base jurídica

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació sobre les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu als formularis.

El Col·legi Sant Josep no utilitzarà les dades per a cap altre finalitat diferent de les indicades.

 

2.4.- Comunicacions de dades

El Col·legi Sant Josep no comunicarà les seves dades a tercers tret que sigui necessari per prestar-li el servei que ens ha demanat o que sigui imperatiu legal, com per exemple, al Departament d’Ensenyament, Hisenda o altres administracions públiques.

2.5.- Transferència internacional de dades

Per a desenvolupar les seves funcions el responsable del tractament no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea.

2.6.- Termini de conservació de la informació

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre es mantingui la relació i, un cop finalitzada, fins a la finalització del termini de prescripció de responsabilitats, a no ser que vostè exerceixi el seu dret de supressió abans d’aquest termini i sempre que la normativa permeti la supressió.

2.7.- Drets com a interessat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment a la publicació d’imatges.

Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a c/ Germans Sant Gabriel, 2, Sant Sadurní d’Anoia, o bé contactar per telèfon al 93 8183410 o enviar un correu electrònic a l’adreça fcps.proteccio.dades@stjosep.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

2.8.- Dret de reclamació

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Española de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid. Al estar cedida la competència d’ensenyament, també poden dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer del Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

De tota manera, us demanem que si teniu cap problema o considereu que s’han vulnerat els vostres drets, abans d’interposar una reclamació, poseu-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades per tal d’intentar solucionar-ho a la adreça indicada en el punt 2.2.

2.9.- Elaboració de perfils

Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris del serveis. En cap cas, l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada ni es prenen decisions amb els resultats obtinguts que afectin a l’interessat.

2.10.- Tractament d’imatges

El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el Col·legi Sant Josep disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels interessats en aplicació de l’article 8 de la Llei Orgànica 1/11982 de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

3 .- CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge amb la seva intenció per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del Col·legi Sant Josep que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i seguretat de la informació que tracta.

4.- SEGURETAT

El Responsable ha elaborat un Registre d’Activitats on s’especifiquen els tractaments que es realitzen i tots els mitjans tècnics implementats per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en el Reglament (UE) 22016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties de Drets Digitals.

5.- ENLLAÇOS A ALTRES WEBS 

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

6.- OBLIGACIONS DE L’INTERESSAT

L’interessat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’interessat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.