Al Col·legi Sant Josep apostem per un model trilingüe perquè creiem que les llengües són portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P3 i, per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural. Per aquest motiu i tal com ja estem fent des del curs 2012-13, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P3 amb un mètode interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé.

Seguint la línia implantada, el curs 2014-15 fem una nova aposta que es fonamenta en la millora de la transmissió dels coneixement amb els nens i nenes de l’etapa infantil. Quan l’alumnat d’aquestes edats estudia altres idiomes presenta molta facilitat per aprendre a identificar sons i també articular-los. En base a això, ensenyarem als nostres alumnes de P3, P4 i P5 el mètode Phonix amb el qual s’aprenen uns sons que han de recordar i associar amb les paraules que estan aprenent amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge a l’hora de llegir i escriure. A més, a P3, P4 i P5 introduïm als alumnes una matèria en anglès que anomenarem Learning about myself.

A Primària, tal com ja s’ha estat fent des de fa tres cursos, seguirem mantenint l’assignatura de Science en anglès a 1r, 2n i 3r i, com a novetat, aquest curs també introduirem aquesta iniciativa a 4t de Primària. A més, a partir de 4t de Primària es fa 1 hora setmanal d’habilitats de comunicació oral amb els auxiliars de conversa. El professor dirigeix una gran varietat d’activitats de comunicació oral amb nois i noies nadius, anglesos o americans, que ofereixen una oportunitat per practicar diferents habilitats comunicatives en llengua anglesa en situacions reals: teatres, cançons, diàlegs, jocs, converses, etc. A primària començarem a fer colònies en anglès.

Com a novetat el curs 2014-15 els cursos de 1r i 3r d’ESO faran 1 hora setmanal més d’anglès per poder consolidar millor els continguts i tenir la possibilitat de treballar totes les habilitats i potenciar la part de comunicació oral. En el marc de l’ESO, ens centrem en afavorir el treball, la disciplina i la constància. Emprem una metodologia participativa i ensenyem als alumnes a tenir una actitud crítica i una autodisciplina. Fem immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles, grups reduïts de conversa o grups de reforç, segons sigui pertinent en cada cas. A l’ESO, els alumnes tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, el francès.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació mitjançant la consolidació dels conceptes assolits en totes les etapes anteriors, l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate i/o Advanced.

Finalment, ens agradaria posar en relleu que el treball no s’acaba a l’escola, sinó que cal la participació de totes les parts implicades. El terme “aprenentatge actiu” expressa clarament que l’aprenentatge s’ha de dur a terme a través de tots els mitjans possibles i en tots els àmbits de la vida. Per aquest motiu, resulta igualment important llegir articles d’interès, veure canals de televisió en llengua anglesa que garanteixin una continuïtat natural a casa, participar en qualsevol activitat que s’organitzi en anglès i, en definitiva, aprofitar tots els recursos que es tinguin a l’abast.