INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM

AL COL·LEGI – CURS 2022-2023

Degut al canvi climàtic que estem experimentant, cada vegada necessitem menys sistemes de calefacció clàssica i més sistemes de refrigeració. El curs vinent pràcticament totes les classes ja disposaran de sistemes d’aire condicionat.

Això fa que el consum d’electricitat sigui cada vegada més gran i donat l’increment constant i sostingut de les tarifes elèctriques, ens veiem obligats a cercar alternatives més avantatjoses per minorar els costos  deguts al consum elèctric. Per aquest motiu, en els propers mesos, es farà una inversió per a instal·lar 98 panells fotovoltaics sobre la coberta de l’edifici del centre amb una potència total instal·lada de 40kW. Amb possibilitats de ser ampliada, si més endavant es veu la necessitat. Per aquesta instal·lació també comptarem amb una subvenció oficial de l’Institut Català d’Energia.

Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum que s’estima que pugui generar anualment uns 65.000kWh, dels quals se’n pugui autoconsumir al voltant d’un 65%, generant així un estalvi molt significatiu en els costos energètics del centre.  

L’amortització s’estima que sigui al voltant dels tres anys i aquesta generi una significativa reducció de l’emissió de diòxid de carboni anualment.

A banda de la generació d’energia verda i sostenible, la instal·lació complirà també la funció didàctica de mostrar als alumnes el funcionament i la utilitat d’aquestes instal·lacions de generació d’energia no contaminant.

Suposarà un estalvi anual del voltant d’un 65% en el consum d’energia no renovable i la reducció de l’emissió de 15,93 tones de diòxid de carboni cada any.