wbanner2

Les famílies interessades podeu adreçar-vos a 938183410 o fcps@stjosep.com

i concertar una entrevista-visita personalitzada.

EI 2017

L’Educació Infantil és una etapa no obligatòria dins de l’ensenyament, és a dir, són les famílies qui tenen el dret de decidir si volen que el seu fill formi part d’una comunitat educativa i a l’hora s’integri depenent de la seva edat, en una Llar d’Infants o Parvulari amb un ideari determinat. L’estructura de l’Educació Infantil es composa de dues línies (2 classes per nivell) d’uns 20 alumnes per classe.

Dossier reunió famílies P2: Informació general 2018-19 – P2

Dossier reunió famílies P3: Informació general 2018-19 – P3

Dossier reunió famílies P4: Informació general 2018-19 – P4

Dossier reunió famílies P5: Informació general 2018-19 – P5

Educació Infantil 2019 – Metodologies

Educació Infantil 2019 – Inauguració noves infraesctructures P2-P3

wEducació Infantil

Educació Infantil 2019 – Xinès

xines

Educació Infantil 2019 – Anglès

Educació Infantil 2019 – Recursos Tecnològics Aplicats i Robòtica

wANUNCI 2019-1EI

E1-COL1

E1-COL2

E1-COL3
wANUNCI 2019-2EI ok

Projecte multilingue

E2-COL2ok

E2-COL3

Col·legi Sant Josep 2019 Projectes i Etapes educatives

2019-001

2019-008

2019-009

2019-010

GRADUACIÓ P5 2017-18


Col·legi Sant Josep – Mètode Phonics (Anglès a Infantil)

El mètode Phonics va néixer al Regne Unit per donar resposta a nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge. Aquest mètode ajudava els alumnes que no aconseguien aprendre a llegir i a escriure al mateix ritme que la resta del grup a través de gestos units a sons.

L´objectiu del nostre projecte Phonics és millorar la iniciació a la lectoescriptura en llengua anglesa basant-nos en la correcta pronunciació dels fonemes. Hem implementat aquest mètode en l´etapa infantil ja que està demostrat que l´adquisició d´una llengua estrangera és molt més eficaç a aquestes edats. La morfologia física dels infants presenta, d’una banda, una major plasticitat a les cordes vocals que permet produir sons no habituals en la llengua materna i, de l’altra, una major plasticitat neuronal que facilita l’adquisició de nous coneixements.

El mètode fonètic sintètic ensenya als nens i nenes de manera multisensorial, és a dir, a  través d´imatges, moviments i sons. Els infants aprenen un gest per cada un dels 42 sons que formen el sistema fonètic anglès. Podem dir que és un mètode molt motivador tant per a l’alumnat com per al professorat, que pot comprovar com els alumnes milloren i adquireixen les habilitats necessàries. La presentació dels sons segueix un ordre específic, que no és l’alfabètic, sinó un ordre basat en la freqüència d’ús i de formació de paraules. Així, amb la presentació dels primers 6 sons es capacita els nens i nenes en la formació de paraules des del principi. Els sons es presenten en grups de 6 i en l´ordre que indica la següent imatge.

Mètode Phonics

Cadascun d´aquests sons va acompanyat d’uns gestos que ajuden a recordar els sons en qüestió. A més, s’acompanyen d’unes cançons que capten l’interès i l’atenció dels infants. A part dels 42 sons que componen l’abecedari, s’inclouen els digrafs, és a dir, els sons representats per dues lletres, com ara sh, th, ai i ue. Una vegada apresos tots els sons, s’ensenya com es formen i escriuen les lletres. A continuació, es passa al blending o, dit d’una altra manera, la unió de sons aïllats per aconseguir la formació de paraules noves començant per paraules que segueixen el model cvc (consonant-vocal-consonant) i en les quals la llengua anglesa és especialment rica, per exemple, sat, sit, pan, pin o pat. Després, es presenta la segmentació, això és, identificar els sons en paraules. És a dir, que els alumnes aprenen a diferenciar cadascun dels sons que formen una paraula, per exemple, c- a- t. Per aconseguir-ho, se’ls ajuda físicament associant cada so amb un cop al llarg del braç que els ajuda a visualitzar el procés. I, finalment, cal destacar un altre aspecte particular del mètode Phonics: la inclusió  de les denominades tricky words, les paraules amb truc. Es tracta d’unes paraules que no es llegeixen seguint les regles fonètiques que s’estan ensenyant sinó que s’ensenyen de forma separada perquè s’aprenguin de memòria. Són paraules fonamentals per a la formació de frases, entre les quals es troben els pronoms o altres paraules com, per exemple, I, you, me, we, eight.

Creiem que l’aplicació del mètode Phonics a l’etapa infantil és crucial perquè els nostres alumnes puguin aprendre a llegir i resoldre molts problemes com la correcta pronunciació des d’un bon principi o l’aprenentatge exitós de paraules difícils. Tanmateix sabem que el valor d’aquest mètode va molt més enllà ja que aporta una base sòlida per a l’aprenentatge futur a llarg termini i facilita l’ortografia en edats posteriors.

LÍNIA EDUCATIVA:

Cada vegada són més les famílies que decideixen que el seus infants iniciïn aquesta etapa a una edat més primerenca. És un fet que els pares i les mares, en gran majoria, treballen i els avis i les àvies també, llavors es tendeix a optar pel col·legi com a recurs per a acollir les necessitats d’aquests nens i nenes. Però realment a quines necessitats ens referim? Necessitat de ser i sentir-se estimat i valorat com a persona.

1.- Necessitat d’expressar-se mitjançant tots els llenguatges.

2.- Necessitat d’adquirir uns hàbits que el condueixin a una autonomia personal.

3.- Necessitat d’experimentar, manipular, ampliant els seus coneixements previs.

4.- Necessitat de socialització, doncs mantindrà relació amb els seus iguals amb els conflictes que, en aquestes edats, això comporta.

5.- Necessitats de…

Tot això i més és el que el nen ha de trobar dins d’un centre d’Educació Infantil, com el nostre. Els pares i mares són els primers educadors, cap sentiment supera l’estimació que els fills senten per ells i per això, quan arriben a casa estan a la millor escola del món i cal continuar acollint les seves necessitats.

Dins de l’amplitud de la Línia Educativa del Col·legi, es fa referència als aspectes que per l’edat dels nostres alumnes es considera més adients: (i) Educació integradora de la personalitat; (ii) Educació social compromesa; (iii) Promoció de valors; (iv) Educació més enllà de l’aula.

El seu món encara és molt reduït, “la família”, i ara, cal que s’integri en un de nou, “el col·legi”. L’entrada a l’escola el porta a conèixer adults i companys, a adaptar-se i integrar-se com a persona, a buscar el seu lloc entre els seus iguals amb totes les vivències conflictives o no que això implica. Haurà d’assumir unes normes, que li costaran més o menys, però que li seran necessàries i a la vegada l’ajudaran a sentir-se segur.

Utilitzarà diferents formes d’expressió i l’hem d’ajudar a superar-se. A evolucionar del gargot al dibuix significatiu, d’un caminar insegur a ser capaços d’expressar amb el seu cos emocions i sentiments, de les primeres paraules a la frase i aprofitant la seva curiositat, el farem adonar del món que l’envolta. Li fomentarem el respecte per la natura, els animals i les persones, per la cultura de Catalunya, el nostre folklore i les nostres costums mitjançant cançons, festes, sortides, excursions i d’altres, utilitzant el català com a llengua vehicular, amb cada vegada més una forta presència de l’anglès.

En les Unitats de Programació hi són presents activitats encarades a educar actituds i valors de respecte, la consciència per la tolerància, la no violència i la cooperació, fomentant el treball en equip, l’intercanvi d’informació entre ells partint dels seus coneixements previs i intentant afavorir la seva autoestima com a base d’un bon aprenentatge, sent la mestra en tot moment, l’element d’ajuda i el seu suport.

És l’etapa d’Educació Infantil on es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals del nens. Comencen a obtenir la noció de pròpia identitat, adquireixen les primeres nocions que faran viable una interrelació social.

Per a satisfer les necessitats bàsiques, tant biològiques, psicològiques, afectives, intel·lectuals, lúdiques i socials dels infants, seguirem els següents objectius generals:

1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos i de les seves possibilitats, adquirint hàbits bàsics de salut i benestar.

2.- Assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu moment de maduració i, anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

3.- Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els portin cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració amb el grup social.

4.- Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i respecte, identificant característiques i propietats significatives dels elements que el conformen i, apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients amb la seva edat.

5.- Discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.

6.- Establir relacions entre els objectes aplicant-hi les estructures del pensament intuïtiu, elaborant una primera representació mental de l’espai i, a partir de les pròpies vivències, una representació mental del temps.

7.- Representar i evocar els aspectes de la realitat viscuda coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.

8.- Comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

9.- Conèixer mitjançant la participació en manifestacions culturals, tradicionals i folklòriques, els signes d’identitat propis de Catalunya, i alguns de la resta del món.

 

Però tots aquests objectius no poden implicar només al Col·legi, la relació alumne-mestra ha d’ampliar-se a les Famílies. Aquesta tasca l’hem de realitzar junts, amb una complicitat ben entesa fruit d’una bona relació. El seu aprenentatge ha d’estar bàsicament relacionat amb el seu desenvolupament maduratiu i afectiu. Els nens seran els primers beneficiaris però vosaltres com a pares i mares i nosaltres com a educadors també en gaudirem.

 

Normativa d’Educació Infantil: Normativa de convivència 2018 (INF)