AVÍS LEGAL

1.- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

1.1.- GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

  1. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional,
  2. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  3. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
  4. La protecció de la joventut i de la infància.
  5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’interessat
  6. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat
  7. En general, el respecte a la legalitat vigent

1.2.- PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FCPS-Col·legi Sant Josep ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

  1. Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
  2. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El Col·legi Sant Josep es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri del Col·legi Sant Josep.

En qualsevol cas, el Col·legi Sant Josep no es fa responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

1.3.- ÚS DE CONTRASENYES.

Per accedir a determinats continguts cal introduir un codi d’usuari i una contrasenya. Qualsevol incidència amb les contrasenyes podeu contactar amb fcps.stjosep@stjosep.com

Us informem que les contrasenyes són personals i intransferibles. L’usuari és l’únic responsable de les conseqüències que es puguin derivar de l’ús de la seva contrasenya.

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Col·legi Sant Josep és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa del Col·legi Sant Josep.

3.- RESPONSABILITAT

El Col·legi Sant Josep no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de stjosep.com a través d’enllaços.

El Col·legi Sant Josep es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

4.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El Col·legi Sant Josep pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

5.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Col·legi Sant Josep i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.