LANGUAGE ASSISTANTS IN OUR SCHOOL (2016-17)!

Our school believes that hosting a language assistant in our families is an ideal way to improve language learning for our students. One of the challenges in our project of being a trilingual school is to improve the learning process of English language by providing the students the possibility of holding real conversations and encouraging them to speak and interact with native speakers.

This year our language assistants are Carolyn and Annie from Massachusetts and Adele from Ireland. They arrived in Sant Sadurní on the 30th September and they will be living in different students’ homes during all the school year. Their presence in our school will be relevant not only for our students but also for the teachers and school staff who will have the opportunity to learn about a new culture with people from other parts of the world and to improve their language skills and live a real experience of life.

wAuxiliars de conversa 2016-17

So our language assistants will:

  • Encourage our students to speak in real situations.
  • Explain them the culture of their countries.
  • Help in other subjects apart from English if necessary.
  • Act as a role model for correct pronunciation.
  • Collaborate with teaching staff in creating material and planning lessons.
  • And, the most important thing, our students from P3 to 2nd of Batxillerat will have the opportunity to benefit from real spoken English sessions with native English speakers.

We hope that the experience will be as much positive as it has been until now. We wish our students and CAPs to make the most of their experience.

 

PROJECTE TRILINGÜE – COL·LEGI SANT JOSEP

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A l’Educació Primària s’ofereix l’activitat extraescolar de teatre amb anglès. A 1r i 2n d’ESO es realitza el concurs “Song Contest”. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, el francès.

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P3 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del currículum, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en anglès, etc. per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate o Advanced.

Totes les classes de tots els nivells educatius disposen d’una hora d’anglès amb un auxiliar de conversa i sempre que es pot es fa desdoblament amb dos auxiliars en grups reduïts. Amb tot, l’anglès té una presència del 15% de les hores lectives a l’Educació Infantil, l’Educació Secundària i Batxillerat, i un 25% a l’Educació Primària. A partir de 6è de Primària fins a 2n de Batxillerat es participa en el concurs “The Fonix”.

Al Col·legi Sant Josep apostem per un model trilingüe perquè creiem que les llengües són portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P3 i, per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural. Per aquest motiu i tal com ja estem fent des del curs 2012-13, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P3 amb el mètode Phonix , interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé. A més, a P3, P4 i P5 introduïm als alumnes una matèria en anglès que anomenarem Learning about myself.

A Primària, tal com ja s’ha estat fent des de fa quatre cursos, seguirem mantenint l’assignatura de Science en anglès a 1r, 2n, 3r i 4t, 5è i com a novetat el curs 2016-17 també introduirem aquesta iniciativa a 6è de Primària.

En el marc de l’ESO, ens centrem en afavorir el treball, la disciplina i la constància. Emprem una metodologia participativa a partir de l’hora setmanal d’speaking per poder consolidar millor els continguts i potenciar la part de comunicació oral, i ensenyem als alumnes a tenir una actitud crítica i una autodisciplina. Fem immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles, grups reduïts de conversa o grups de reforç, segons sigui pertinent en cada cas.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació mitjançant la consolidació dels conceptes assolits en totes les etapes anteriors, l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate i/o Advanced.

Col·legi Sant Josep – Mètode Phonics (Anglès a Infantil)

El mètode Phonics va néixer al Regne Unit per donar resposta a nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge. Aquest mètode ajudava els alumnes que no aconseguien aprendre a llegir i a escriure al mateix ritme que la resta del grup a través de gestos units a sons.

L´objectiu del nostre projecte Phonics és millorar la iniciació a la lectoescriptura en llengua anglesa basant-nos en la correcta pronunciació dels fonemes. Hem implementat aquest mètode en l´etapa infantil ja que està demostrat que l´adquisició d´una llengua estrangera és molt més eficaç a aquestes edats. La morfologia física dels infants presenta, d’una banda, una major plasticitat a les cordes vocals que permet produir sons no habituals en la llengua materna i, de l’altra, una major plasticitat neuronal que facilita l’adquisició de nous coneixements.

El mètode fonètic sintètic ensenya als nens i nenes de manera multisensorial, és a dir, a  través d´imatges, moviments i sons. Els infants aprenen un gest per cada un dels 42 sons que formen el sistema fonètic anglès. Podem dir que és un mètode molt motivador tant per a l’alumnat com per al professorat, que pot comprovar com els alumnes milloren i adquireixen les habilitats necessàries. La presentació dels sons segueix un ordre específic, que no és l’alfabètic, sinó un ordre basat en la freqüència d’ús i de formació de paraules. Així, amb la presentació dels primers 6 sons es capacita els nens i nenes en la formació de paraules des del principi. Els sons es presenten en grups de 6 i en l´ordre que indica la següent imatge.

Mètode Phonics

Cadascun d´aquests sons va acompanyat d’uns gestos que ajuden a recordar els sons en qüestió. A més, s’acompanyen d’unes cançons que capten l’interès i l’atenció dels infants. A part dels 42 sons que componen l’abecedari, s’inclouen els digrafs, és a dir, els sons representats per dues lletres, com ara sh, th, ai i ue. Una vegada apresos tots els sons, s’ensenya com es formen i escriuen les lletres. A continuació, es passa al blending o, dit d’una altra manera, la unió de sons aïllats per aconseguir la formació de paraules noves començant per paraules que segueixen el model cvc (consonant-vocal-consonant) i en les quals la llengua anglesa és especialment rica, per exemple, sat, sit, pan, pin o pat. Després, es presenta la segmentació, això és, identificar els sons en paraules. És a dir, que els alumnes aprenen a diferenciar cadascun dels sons que formen una paraula, per exemple, c- a- t. Per aconseguir-ho, se’ls ajuda físicament associant cada so amb un cop al llarg del braç que els ajuda a visualitzar el procés. I, finalment, cal destacar un altre aspecte particular del mètode Phonics: la inclusió  de les denominades tricky words, les paraules amb truc. Es tracta d’unes paraules que no es llegeixen seguint les regles fonètiques que s’estan ensenyant sinó que s’ensenyen de forma separada perquè s’aprenguin de memòria. Són paraules fonamentals per a la formació de frases, entre les quals es troben els pronoms o altres paraules com, per exemple, I, you, me, we, eight.

Creiem que l’aplicació del mètode Phonics a l’etapa infantil és crucial perquè els nostres alumnes puguin aprendre a llegir i resoldre molts problemes com la correcta pronunciació des d’un bon principi o l’aprenentatge exitós de paraules difícils. Tanmateix sabem que el valor d’aquest mètode va molt més enllà ja que aporta una base sòlida per a l’aprenentatge futur a llarg termini i facilita l’ortografia en edats posteriors.

 

Projectes i Etapes Educatives 2015-16 - 6

 

THE FONIX 2016

wFonix 2016

Tal com vàrem iniciar el curs passat el Col·legi Sant Josep participarà al certamen literari en anglès anomenat THE FONIX. THE FONIX edició 2016 és el 9è concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya. Els alumnes que hi participaran seran els dels cursos de 5è i 6è de Primària , tots els cursos de l’ESO i el Batxillerat. El concurs està organitzat per International House, per l’Educació Catalana de l’Esplai i per la Secretaria General de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat organitzada en el marc d’iniciatives vers l’excel·lència i en el Pla d´impuls de la llengua anglesa als centres educatius catalans.

El “9è concurs d’Anglès Interescolar de Catalunya” constarà de 3 fases eliminatòries. La fase local es realitzarà a l’escola. De tots els participants es triarà un alumne de cada grup que passarà a la fase territorial i si algun d’aquests alumnes aconsegueix superar aquesta fase, passarà a la final.

FOIX BARGALLÓ CALDERON, FINALIST OF THE FINAL STAGE FONIX 2016

Foix Bargalló Calderon from 5th Primary has been our finalist and took part in the ceremony with her parents and a member of the school. It was a very interesting celebration in which Foix could share with the other participants any feelings about all the time they had been in the different stages. After the ceremony all the participants and their relatives were offered a snack in the gardens of the University and they could be taken photographs with the TV presenter of Info 3, Jordi Gil and also with Mrs Gemma Ruiz (Minister of Education). We want to congratulate Foix for her personal success and all our students who have participated in this edition and encourage all them for the next year.

wJordi Gil - presentador Info3

CONCURS THE FONIX 2016

 

RUTH PINO, THE WINNER OF THE FINAL STAGE FONIX 2015

Ruth Pino Higueras from 4th ESO has won the final stage of “Fonix 2015” and participated in the award ceremony which took place on Saturday 22nd where the diploma and the prizes were presented. We want to congratulate Ruth Pino and all the students who have joined in. We want to remember that “THE FONIX“is the English Competition for Catalan Schools, designed to promote the use of English among school students. It has been our first time to participate in it and it’s been a very successful experience for all our students. We wish to repeat the experience next year.

Ruth Pino