Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han anat al Laboratori…

1r ESO:

-Observació de cèl·lules vegetals al microscopi (epidermis de ceba)

2n ESO:

-Principi d’Arquímedes

-Preparació de dissolucions

-Llei de Lavoisier: Llei de conservació de la massa

-Estudi del moviment: gràfica posició-temps