Una de les prioritats del Col·legi és fomentar la interrelació amb les Famílies. Ja que disposem dels recursos tecnològics necessaris, tot seguit es poden trobar les adreces de correu electrònic (e-mail) dels Pares Delegats de totes les classes del Col·legi, per tal que qualsevol Família s’hi pugui comunicar si ho creu necessari.

DATES DE LES PROPERES REUNIONS:

  • Educació Infantil: 
  • 1r, 2n i 3r d’Educació Primària:
  • 4t, 5è i 6è d’Educació Primària:
  • ESO: 
  • Batxillerat: 

 

ACORDS DE LES REUNIONS DE PARES DELEGATS:

DATA ACTIVITAT CURS ACORDS
Gener 2018 Reunió Infantil  Acta pares delegats Educació INFANTIL – Gener 2018
Gener 2018 Reunió 1-2-3 Primària  Acta pares delegats 1r-2n-3r PRIMÀRIA – Gener 2018
Gener 2018 Reunió  4-5-6 Primària  Acta pares delegats 3r-4t-5è PRIMÀRIA – Gener 2018
Gener 2018 Reunió  ESO  Acta pares delegats ESO – Gener 2018
Gener 2018 Reunió  Batxillerat  Acta pares delegats BATXILLERAT – Gener 2018

 

ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC DELS PARES DELEGATS:

 mails PARES DELEGATS 2017-2018
mails PARES DELEGATS 2017-2018

FUNCIONS DELS DELEGATS PARES

Poden ser delegats els pares, mares o tutors legals d’un alumne del Centre, que s’ofereixin de forma voluntària a exercir aquest paper.

La figura dels pares i les mares delegats de classe no està regulada normativament, però la necessitat de comunicar-se d’una manera fluïda i ràpida amb tots els membres que formen la comunitat educativa de la nostra escola, fa que impulsem aquesta figura.

La principal funció dels delegats és servir d’enllaç entre tutors i pares i col·laborar amb ells.

 

El delegat ha de:

– Afavorir el contacte amb els pares del grup-classe facilitant el seu e-mail que restarà a disposició de les famílies en el web del Centre.

Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-classe:

  • Copsar les inquietuds dels pares, comunicar i proposar solucions als problemes que puguin sorgir en relació al grup-classe.
  • Sempre que es requereixi, col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.

– Assistir a les reunions del Centre quan se’ls convoqui.

– Exposar les inquietuds del grup i contrastar-les en les reunions establertes amb  Junta de Pares i representants de l’Equip Pedagògic.

– Es faran com a mínim dues reunions al llarg del curs:

  • Primer trimestre: presentació de delegats i anàlisi del treball pedagògic que s’està duent a terme.
  • Tercer trimestre: per a fer una avaluació i presentació de propostes per al curs vinent.

 – Analitzar la detecció de problemes que calgui traslladar a l’Equip Directiu.

 – Potenciar cada dos anys la renovació del seu càrrec a principi de curs.

 

Als pares delegats NO els correspon:

– Intervenir en temes personals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor.

– Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades per Direcció i l’Equip Pedagògic.