El nostre Col·legi ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment. Hem vist que tal com estan les coses avui en dia necessitem un sistema de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte de Qualitat per aconseguir la certificació ISO 9001:2015 i a partir d’aquí continuar el camí cap a l’Excel·lència.

El curs 2010-2011 al Col·legi Sant Josep es va iniciar el ”Projecte Qualitat” sota el guiatge i l’assessorament de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, per tal d’obtenir la certificació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001-2015. No és un projecte que vàrem iniciar nosaltres en solitari, es tracta d’un projecte impulsat per la fundació on ja hi han participat 106 escoles (actualment 79), i d’aquestes ja s’han certificat 35 centres en la norma ISO 9001-2008.

La implantació d’un model de gestió per processos basat en la norma ISO ens proporcionarà al centre un sistema de gestió documentat que ens ajudarà a planificar, desenvolupar i avaluar sistemàticament les nostres activitats, d’acord amb una estratègia de qualitat establerta per donar resposta a les necessitats educatives del nostre alumnat.

L’objectiu d’aquest sistema de gestió suposa un canvi de manera de treballar, implica un canvi de cultura organitzativa de l’escola, és aconseguir una millora continuada de la nostra activitat amb reducció d’errors, repetició de tasques i la implicació de tot l’equip del centre. És fer de forma sistematitzada tot allò que hem fet sempre: planificar, fer, comprovar i actuar.

Què entenem per qualitat?
“Una escola de qualitat és aquella que promou el progrés dels estudiants en una àmplia gamma d’assoliments intel·lectuals, socials, morals i emocionals, tenint en compte el seu nivell socioeconòmic, el seu medi familiar i el seu aprenentatge previ.” (J.Mortimore)

Quines avantatges ens aporta aquesta implantació?
Per a les persones ens permet participar activament en tot allò que es fa a l’escola, anima a ser proactius en lloc de reactius, ens permet treballar en equip i sistemàticament , ens ajuda a millorar els resultats en tots els àmbits que s’hagin previst com a objectius del centre. Com a organització, ens ajuda a saber qui som, què volem ser i com arribar-hi; tenir i donar a conèixer una singularitat pròpia i singular, ser eficaços i eficients… en definitiva, consolida l’organització.

Aquesta millora continuada és una estratègia que requereix unes eines i procediments de gestió. Per aquest motiu, s’estableix una comissió de qualitat amb la missió i l’objectiu d’implementar el sistema, la qual al llarg dels anys es veurà ampliada amb la implicació de tot el personal de centre, que portarà a terme el desenvolupament de tot el projecte que conclourà amb l’avaluació i revisió per tal d’aconseguir la certificació d’un Sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001-2008.

Amb la col·laboració de tots segur que ho aconseguirem!

Núria Julià (Coordinadora Qualitat)

MISSIÓ

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a tothom que faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats formatives i culturals que complementin la seva formació integral.

L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home, de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil que creu en una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos en un món més just i fratern.

 

VALORS

El nostre Col·legi fomenta un conjunt de valors que són inherents a la línia educativa del centre.

Compromís

Volem persones compromeses en un món més just i fratern.

Creativitat

Afavorim la dimensió dinàmica de la persona per tal d’aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat.

Igualtat

Impartim una educació plural basada en la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes.

Llibertat

Oferim un clima de llibertat responsable que el faci protagonista de la seva pròpia educació.

Respecte

Incidim en tots els aspectes que fan referència al respecte i la tolerància envers un mateix, d’altri i allò que envolta l’alumne.

Responsabilitat

Potenciem el desenvolupament progressiu de totes les capacitats per a poder ser més crítics i responsables.

Singularitat

Concebim l’alumne com una persona amb identitat pròpia, al qual donem una educació integral.

 Solidaritat

Entenem l’alumne com un ésser social, que només pot realitzar-se en unitat amb els altres.

 Transcendència

Afavorim la formació d’alumnes conscients, lliures i responsables per mitjà d’un plantejament fonamental i crític del fet religiós en general i del cristianisme en particular.

Treball amb qualitat

Cerquem la superació fins arribar a l’excel·lència.

 Treball en equip

Fomentem la col·laboració i la participació en el treball conjunt per a facilitar a l’alumne la seva integració en una societat cada vegada més competitiva.

 

VISIÓ

Volem ser un Col·legi:

Que sigui reconegut per la qualitat del servei en el marc de la societat en la qual s’integra.

Que respongui a les necessitats i expectatives de les famílies i alumnes que escullen el nostre centre.

Que el servei que ofereix faci front a les demandes de la nostra societat: exigent i canviant.

Que ofereixi un servei i generi una imatge adequada que respongui a les exigències de les famílies i a la qualitat pedagògica reclamada pel professorat.

Que desenvolupi el servei a través d’un equip docent eficaç, cohesionat, amb il·lusió i gran autoestima.

Que impliqui les famílies i sigui receptiva a les seves propostes.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia es compromet a complir amb els requisits legals, reglamentaris i del sistema de gestió de la qualitat, així com a millorar contínuament en eficàcia i eficiència.

Per assolir aquest compromís ens basarem en la missió i la visió del centre, i en els valors de la nostra concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, que formen part del nostre caràcter propi.

La Política de qualitat la durem a terme a través del Sistema de gestió de la qualitat que estem implantant al centre, vetllant en tot moment per mantenir un alt grau de satisfacció dels nostres clients i grups d’interès (interns i externs), a través del coneixement i la detecció de les seves necessitats i de les seves expectatives.

La Direcció del centre es compromet a comunicar aquesta Política de qualitat a tot el personal i a administrar els recursos per tal de proporcionar la infraestructura i els equipaments necessaris per assolir els objectius, i a revisar-la, quan escaigui, perquè estigui permanentment alineada i adaptada als canvis que es produeixin en la societat i, concretament, en la nostra pròpia comunitat.