PROJECTE DE QUALITAT – ISO 9001-2015

El nostre Col·legi ha tingut sempre molt present la importància de mantenir la voluntat de millorar constantment. Hem vist que tal com estan les coses avui en dia necessitem un sistema de gestió que ens permetés afrontar els nous reptes amb òptimes garanties. És per això que estem treballant en l’àmbit del que anomenem Projecte de Qualitat per aconseguir la certificació ISO 9001:2015 i a partir d’aquí continuar el camí cap a l’Excel·lència.

El curs 2010-2011 al Col·legi Sant Josep es va iniciar el ”Projecte Qualitat” sota el guiatge i l’assessorament de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, per tal d’obtenir la certificació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001-2015.

El curs 2011-2012, principalment es va treballar amb el desplegament del mapa de processos i el desenvolupament del quadre d’indicadors del nostre Col·legi. Una vegada la comissió de qualitat va identificar els processos existents al nostre col·legi i va aprovar el mapa de processos, es va formar un grup de membres del claustre per poder conèixer i comprendre globalment la gestió per processos. Aquest equip també va realitzar el desplegament dels processos operatius més importants.

El curs 2012-2013, s’ha fet una feina molt important i estratègica que ha estat posar en ordre per tal que siguin del tot eficaces i eficients les programacions de totes les etapes del Col·legi. D’altra banda, alguns membres de la comissió han estat formant-se en recursos humans, entre tots plegats hem implementat la majoria de processos operatius i finalment s’ha passat amb èxit una primera auditoria parcial interna.

El curs 2013-2014, s’ha consolidat la coordinació vertical i horitzontal a partir dels caps d’àrea i de departament, juntament amb les revisions de les programacions de totes les etapes del Col·legi. A més, alguns membres de la comissió han estat formant-se en uns cursos d’auditors per tal de poder executar auditories internes. S’ha tornat a passar amb èxit una segona auditoria parcial interna i s’han acabat d’implementar els processos de suport.

El curs 2014-2015, la comissió de qualitat juntament amb l’equip directiu ha identificat una sèrie d’indicadors associats als processos que tenim definits en el Col·legi, els quals han estat perfeccionats, mitjançant els quals a partir de les dades obtingudes dels últims anys s’han pogut extreure conclusions i portar a terme les accions oportunes i així millorar contínuament la gestió del Col·legi. També han quedat redactats i revistats tota la documentació que fa referència a les normes d’organització i treball del centre.

En els cursos 2015-2017, la comissió de qualitat juntament amb l’equip directiu i tot el claustre de professors han anat desenvolupant i perfeccionant els continguts i les accions a desenvolupar en el marc del mapa de processos del Col·legi i a mesura que s’han anat realitzant les corresponents auditories internes s’han dut a terme les acciones de millora corresponents, per tal d’afrontar amb garanties d’èxit l’auditoria externa.

 

Comissió Qualitat

 

La MISSIÓ del Col·legi Sant Josep 

El Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia és un centre concertat i confessional cristià obert a tothom que faci l’opció pel nostre estil educatiu. És un centre amarat de la tradició i la cultura del nostre país, que vetlla per la defensa i la promoció de la seva identitat. Té per objectiu oferir un servei educatiu adaptat a les necessitats i a la realitat de cada alumne, tot promovent les activitats formatives i culturals que complementin la seva formació integral.

L’ estil educatiu del centre propugna una visió cristiana de l’home, de la vida i el món, tot cercant fer síntesi entre Fe i Cultura, fonamentat en la llibertat i la responsabilitat, així com en l’actitud de servei i en la promoció de la justícia, la pau i la solidaritat. Un estil que creu en una educació transformadora de la societat i que fa dels alumnes agents compromesos en un món més just i fratern.