Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018

El DEPARTAMENT de SOCIALS està format pels professors/es que tenen al seu càrrec la responsabilitat de l’ensenyament de la geografia i la història, la formació humanística, la filosofia i la religió a l’ESO i al Batxillerat. El treball que fan els membres del Departament és en equip i s’organitza en Seminaris. Les funcions més importants que compleix queden resumides en els següents punts:

  • Assegura que cada matèria s’ajusti als objectius generals establerts en el currículum.
  • Coordina els continguts, procediments i valors que es treballen en cada matèria.
  • Selecciona la metodologia i els criteris d’avaluació.
  • Afavoreix i organitza els temes que es poden treballar transversalment.
  • Crea recursos i serveis de documentació.
  • Vetlla per l’adequada conservació i per l’actualització del material didàctic de les matèries que li corresponen.
  • Organitza reunions periòdiques per posar en comú els temes que interessen als membres del Departament.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
Organització pedagògica Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018