Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018

El DEPARTAMENT D’ANGLÈS, d’acord amb els objectius generals de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i el Batxillerat, manifesta el respecte envers a totes les àrees del coneixement humà: des de la tecnològica, la biosanitària, les ciències pures i socials fins a la humanística.

Tenint en compte les exigències i les necessitats que ens planteja la societat del segle XXI, des del Departament tenim l’objectiu de preparar els alumnes per viure en un món progressivament més internacional, multicultural i multilingüe i, a la vegada, tecnològicament més avançat.

Per fer-ho, cal tenir en compte una sèrie de variants pròpies de cada etapa per tal d’esser el més acurats possible a l’hora de organitzar els diferents nivells que tenim en la nostra escola.

En el departament d’anglès hi participem tots els professors que donem classe d’anglès des de l’etapa més primerenca que es l’educació infantil fins a l’etapa terminal de Batxillerat.

El que volem és que l’adquisició de la llengua es realitzi de manera esglaonada tenint en compte les característiques dels alumnes en cada etapa i així preparar-los en cada curs perquè facin un aprenentatge el més rigorós possible en el moment que es troben i puguin seguir aquest procés amb més facilitat al llarg de la seva escolaritat. Per això treballem en equip coordinant per nivells el que i el com es treballa. Definim els continguts generals a treballar en cada curs, revisem periòdicament el treball que s’està fent i valorem els resultats que es van aconseguint.

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL DOCUMENT
Organització pedagògica Organització Pedagògica ESO-BAT 2017-2018
Models exàmens d’anglès i correccions PAU Exàmens PAU d’Anglès (Selectivitat)

 

 PROJECTE TRILINGÜE – COL·LEGI SANT JOSEP

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A l’Educació Primària s’ofereix l’activitat extraescolar de teatre amb anglès, així com algunes colònies. A 1r i 2n d’ESO es realitzen projectes en anglès. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, el francès i a partir de Batxillerat accedir a la titulació de First Certificate i/o Advanced.

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P3 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del currículum, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en anglès, etc. per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate o Advanced.

Totes les classes de tots els nivells educatius disposen d’una hora d’anglès amb un auxiliar de conversa i sempre que es pot es fa desdoblament amb dos auxiliars en grups reduïts. Amb tot, l’anglès té una presència del 20% de les hores lectives a l’Educació Infantil, l’Educació Secundària i Batxillerat, i un 25% a l’Educació Primària. A partir de 6è de Primària fins a 2n de Batxillerat es participa en el concurs “The Fonix”.

Al Col·legi Sant Josep apostem per un model trilingüe perquè creiem que les llengües són portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P3 i, per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural. Per aquest motiu i tal com ja estem fent des del curs 2012-13, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P3 amb el mètode Phonix , interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé. A més, a P3, P4 i P5 introduïm als alumnes una matèria en anglès que anomenarem Learning about myself.

A Primària, tal com ja s’ha estat fent des de fa sis cursos, seguirem mantenint l’assignatura de Science en anglès a 1r, 2n, 3r i 4t, 5è i 6è i com a novetat el curs 2017-18 també introduirem aquesta iniciativa en forma de Projecte interdisciplinari a 1r d’ESO (3h/set.).

En el marc de l’ESO, ens centrem en afavorir el treball, la disciplina i la constància. Emprem una metodologia participativa a partir de l’hora setmanal d’speaking per poder consolidar millor els continguts i potenciar la part de comunicació oral, i ensenyem als alumnes a tenir una actitud crítica i una autodisciplina. Fem immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles, grups reduïts de conversa o grups de reforç, segons sigui pertinent en cada cas.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació mitjançant la consolidació dels conceptes assolits en totes les etapes anteriors, l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate i/o Advanced.

Col·legi Sant Josep – Mètode Phonics (Anglès a Infantil)

El mètode Phonics va néixer al Regne Unit per donar resposta a nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge. Aquest mètode ajudava els alumnes que no aconseguien aprendre a llegir i a escriure al mateix ritme que la resta del grup a través de gestos units a sons.

L´objectiu del nostre projecte Phonics és millorar la iniciació a la lectoescriptura en llengua anglesa basant-nos en la correcta pronunciació dels fonemes. Hem implementat aquest mètode en l´etapa infantil ja que està demostrat que l´adquisició d´una llengua estrangera és molt més eficaç a aquestes edats. La morfologia física dels infants presenta, d’una banda, una major plasticitat a les cordes vocals que permet produir sons no habituals en la llengua materna i, de l’altra, una major plasticitat neuronal que facilita l’adquisició de nous coneixements.

El mètode fonètic sintètic ensenya als nens i nenes de manera multisensorial, és a dir, a  través d´imatges, moviments i sons. Els infants aprenen un gest per cada un dels 42 sons que formen el sistema fonètic anglès. Podem dir que és un mètode molt motivador tant per a l’alumnat com per al professorat, que pot comprovar com els alumnes milloren i adquireixen les habilitats necessàries. La presentació dels sons segueix un ordre específic, que no és l’alfabètic, sinó un ordre basat en la freqüència d’ús i de formació de paraules. Així, amb la presentació dels primers 6 sons es capacita els nens i nenes en la formació de paraules des del principi. Els sons es presenten en grups de 6 i en l´ordre que indica la següent imatge.

Mètode Phonics

Cadascun d´aquests sons va acompanyat d’uns gestos que ajuden a recordar els sons en qüestió. A més, s’acompanyen d’unes cançons que capten l’interès i l’atenció dels infants. A part dels 42 sons que componen l’abecedari, s’inclouen els digrafs, és a dir, els sons representats per dues lletres, com ara sh, th, ai i ue. Una vegada apresos tots els sons, s’ensenya com es formen i escriuen les lletres. A continuació, es passa al blending o, dit d’una altra manera, la unió de sons aïllats per aconseguir la formació de paraules noves començant per paraules que segueixen el model cvc (consonant-vocal-consonant) i en les quals la llengua anglesa és especialment rica, per exemple, sat, sit, pan, pin o pat. Després, es presenta la segmentació, això és, identificar els sons en paraules. És a dir, que els alumnes aprenen a diferenciar cadascun dels sons que formen una paraula, per exemple, c- a- t. Per aconseguir-ho, se’ls ajuda físicament associant cada so amb un cop al llarg del braç que els ajuda a visualitzar el procés. I, finalment, cal destacar un altre aspecte particular del mètode Phonics: la inclusió  de les denominades tricky words, les paraules amb truc. Es tracta d’unes paraules que no es llegeixen seguint les regles fonètiques que s’estan ensenyant sinó que s’ensenyen de forma separada perquè s’aprenguin de memòria. Són paraules fonamentals per a la formació de frases, entre les quals es troben els pronoms o altres paraules com, per exemple, I, you, me, we, eight.

Creiem que l’aplicació del mètode Phonics a l’etapa infantil és crucial perquè els nostres alumnes puguin aprendre a llegir i resoldre molts problemes com la correcta pronunciació des d’un bon principi o l’aprenentatge exitós de paraules difícils. Tanmateix sabem que el valor d’aquest mètode va molt més enllà ja que aporta una base sòlida per a l’aprenentatge futur a llarg termini i facilita l’ortografia en edats posteriors.

Projectes i Etapes Educatives 2015-16 - 6