CAP D’ÀREA: 

Marta Guasch Sanabra (fcps.marta.guasch@stjosep.com) 

PROJECTE TRILINGÜE – COL·LEGI SANT JOSEP

L’aprenentatge de llengües estrangeres i el domini de la comunicació són eines imprescindibles a la societat actual. En el Col·legi Sant Josep estem desenvolupant el projecte d’escola multilingüe amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès de forma natural. A l’Educació Primària s’ofereix l’activitat extraescolar de teatre amb anglès, així com algunes colònies. A 1r i 2n d’ESO es realitzen projectes en anglès. A més, a partir de l’ESO els alumnes també tenen la possibilitat d’aprendre una segona llengua estrangera, el francès i a partir de Batxillerat accedir a la titulació de First Certificate i/o Advanced.

Concretament pel que fa a l’anglès, des de P3 (mètode Phonix) fins a 2n de Batxillerat, es té la col·laboració dels auxiliars de conversa nadius a les classes, es fa immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès, s’imparteixen diverses matèries en anglès al llarg del currículum, es fomenten activitats participatives a l’aula, grups de conversa, lectures, concursos, activitats extraescolars en anglès, etc. per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate o Advanced.

Totes les classes de tots els nivells educatius disposen d’una hora d’anglès amb un auxiliar de conversa i sempre que es pot es fa desdoblament amb dos auxiliars en grups reduïts. Amb tot, l’anglès té una presència del 20% de les hores lectives a l’Educació Infantil, l’Educació Secundària i Batxillerat, i un 25% a l’Educació Primària. A partir de 6è de Primària fins a 2n de Batxillerat es participa en el concurs “The Fonix”.

Al Col·legi Sant Josep apostem per un model trilingüe perquè creiem que les llengües són portes d’obertura al món. Per això, volem que l’alumnat assoleixi una capacitat òptima d’expressió oral i escrita en català, castellà i anglès. El projecte que us presentem pretén que els alumnes vagin interioritzant de la mateixa manera totes les llengües des del començament de l’aprenentatge de cadascuna d’elles ja des de P3 i, per aconseguir-ho, som conscients que és fonamental que la transmissió d’una tercera llengua també es dugui a terme de forma natural. Per aquest motiu i tal com ja estem fent des del curs 2012-13, els nostres alumnes comencen l’aprenentatge de la llengua anglesa a P3 amb el mètode Phonix , interactiu i divertit, amb el qual els nens i nenes aprenen jugant, cantant cançons i adquirint vocabulari. El nostre objectiu és que s’ho passin bé aprenent i aprenguin passant-s’ho bé. A més, a P3, P4 i P5 introduïm als alumnes una matèria en anglès que anomenarem Learning about myself.

A Primària, tal com ja s’ha estat fent des de fa sis cursos, seguirem mantenint l’assignatura de Science en anglès a 1r, 2n, 3r i 4t, 5è i 6è i com a novetat el curs 2017-18 també introduirem aquesta iniciativa en forma de Projecte interdisciplinari a 1r d’ESO (3h/set.).

En el marc de l’ESO, ens centrem en afavorir el treball, la disciplina i la constància. Emprem una metodologia participativa a partir de l’hora setmanal d’speaking per poder consolidar millor els continguts i potenciar la part de comunicació oral, i ensenyem als alumnes a tenir una actitud crítica i una autodisciplina. Fem immersió en llengua anglesa a les classes d’anglès curricular de tots els nivells mitjançant agrupaments flexibles, grups reduïts de conversa o grups de reforç, segons sigui pertinent en cada cas.

A l’etapa del Batxillerat la llengua anglesa es treballa com una eina de comunicació mitjançant la consolidació dels conceptes assolits en totes les etapes anteriors, l’aprofundiment de la comprensió de diferents tipus de textos escrits, la pràctica de la comunicació oral amb exposicions individuals, la recerca en grups i el perfeccionament de la gramàtica amb la finalitat de garantir un domini acurat de la comunicació. En aquest curs hauran adquirit els coneixements i el nivell necessaris per accedir a la universitat amb la titulació de First Certificate i/o Advanced.